Τάξεις μελών

Μέλη του επιστημονικού ομίλου Ε.ΣΤ.ΙΑ.

 

Ο επιστημονικός όμιλος Ε.ΣΤ.ΙΑ. έχει μέλη πέντε τάξεων:

Τακτικά , Δόκιμα , Ομότιμα , Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα.

Ως Τακτικά, Δόκιμα και Ομότιμα μέλη εκλέγονται οι έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα που διαμένουν στην Ελλάδα και ως Αντεπιστέλλοντα μέλη οι διαμένοντες στο εξωτερικό. Τα Επίτιμα μέλη μπορεί να διαμένουν είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Τακτικά μέλη

Υποψήφιος για Τακτικό μέλος είναι όποιος:

α) Κατέχει πτυχίο του Ιατρικού τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ή της παλαιάς Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής) ή του Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού και Ψυχολογικού τμήματος και είναι εν αποστρατεία Αξκός των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Χωροφυλακής.

β) Εν ενεργεία Αξκός των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Χωροφυλακής με βαθμό έως και αυτόν του Αντισυνταγματάρχη (ή Αντιπλοιάρχου ή Αντισμηνάρχου).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα άλλα δικαιολογητικά, που ορίζονται παραπάνω.

Το Δ.Σ. της Ένωσης εκλέγει τα τακτικά μέλη βάσει των παραπάνω προσόντων. Οι κρίσεις των υποψηφίων γίνονται δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της Ένωσης, μπορούν με απλή αίτησή τους που συνυπογράφεται απο ένα ακόμα μέλος.

Δόκιμα μέλη 

Τα προσόντα υποψηφιότητας για θέσεις Δοκίμων μελών είναι:α) Μαθητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτωνβ) Συστατική επιστολή από Τακτικό μέλος της Ε.ΣΤ.ΙΑ. ή απλώς αίτησή του.

Η εκλογή Δοκίμων μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Τα Δόκιμα Μέλη στερούνται δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Μετά την αποφοίτηση απο τη Σ.Σ.Α.Σ., το Δόκιμο μέλος αυτομάτως μετατάσσεται  στα Τακτικά μέλη.

Ομότιμα μέλη

Στην τάξη των Ομότιμων μελών μπορούν να μεταταγούν Τακτικά μέλη, ύστερα από αίτησή τους ή με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ένωσης και μετά από απόφασή του. Σοβαρό λόγο μετάταξης αποτελεί η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων για οποιονδήποτε λόγο.

Τα Ομότιμα μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Επίτιμα μέλη 

Ο τίτλος του Επίτιμου μέλους απονέμεται:

α) Σε διακεκριμένους, Έλληνες ή ξένους.

β) Σε Τακτικά μέλη του επιστημονικού ομίλου τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Ένωση ή έχουν συμβάλει ιδιαιτέρως στην πρόοδο της Ιατρικής.

γ) Κατ’εξαίρεση σε Αξιωματικούς άλλων ειδικοτήτων ή σε άλλους διακεκριμένους επιστήμονες.

δ) Στους διατελέσαντες Προέδρους της Ένωσης ή των Πανελληνίων Συνεδρίων Στρατιωτικής Ιατρικής.

ε) Στους Μεγάλους Ευεργέτες της Ένωσης.

στ) Στα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ. καθώς και σε όσους έχουν διατελέσει μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ.,υπό την προϋπόθεση ότι θα το αιτηθούν.

ζ) στους ε.ε. Αξκούς ιατρούς που κάνουν αίτηση εγγραφής απο τον βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω και αντιστοίχων, οι οποίοι και με την αποστρατεία τους αποκτούν τα δικαιώματα του Τακτικού μέλους.

Για τους ξένους, πλην εκείνων του στοιχείου (ε) της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πρόταση από πέντε (5) Ιδρυτικά – Τακτικά μέλη, η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα Επίτιμα μέλη του εξωτερικού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του αριθμού των Τακτικών μελών.Τακτικά μέλη που ονομάζονται Επίτιμα, διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.Τα επίτιμα μέλη του (γ) στοιχείου, μετά από πρόταση τριών Ιδρυτικών μελών και απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, μπορούν να ονομαστούν Τακτικά.

Αντεπιστέλλοντα μέλη

Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται Έλληνες ή ξένοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό. Για την εκλογή τους απαιτούνται προσφορά έργου προς την Ε.ΣΤ.ΙΑ. και πτυχίο του Ιατρικού τμήματος της Σ.Σ.Α.Σ.

Για την εκλογή οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα υπόλοιπα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Δ.Σ. της Ένωσης εκλέγει τα Αντεπιστέλλοντα μέλη βάσει των παραπάνω προσόντων. Οι κρίσεις των υποψηφίων γίνονται δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον.

Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη όταν παρεπιδημούν στην Αθήνα μπορούν να παρουσιάζουν εργασίες στον επιστημονικό όμιλο και να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις.

Αντεπιστέλλοντα μέλη που εγκαθίστανται μονίμως στην Ελλάδα και επιθυμούν να εκλεγούν μέλη άλλης τάξεως της Ένωσης, οφείλουν να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των σχετικών άρθρων.