Καθεστώς παραμονής

Καθεστώς υποχρεωτικών ετών παραμονής στρατιωτικών ιατρών και χρηματικών αποζημιώσεων σε παραίτηση: Μια πρώτη ανάλυση.

Η κατάσταση χωρίζεται σε δύο περιόδους, την περίοδο μέχρι πριν το 2004 και την περίοδο 2004 έως σήμερα.

Η περίοδος μέχρι το 2004

Μέχρι το 2004, την κατάσταση ρύθμιζε ο νόμος 1400/1973. Οι στρατιωτικοί ιατροί ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο Στράτευμα για 23 χρόνια μετά την αποφοίτηση.Τα 23 χρόνια προέκυπταν ως:

Α. Το τριπλάσιο των ετών φοίτησης στη ΣΣΑΣ (3 * 6 =18)

Β. 5 έτη επιπλέον μετά την απόκτηση ειδικότητας

Το σύνολο προέκυπτε 23 έτη. Για αποφοίτηση στην ηλικία των 24,ένας στρατιωτικός ιατρός ήταν υποχρεωμένος να μείνει μέχρι την ηλικία των 24+23=47 ετών.

Ακόμη και αν ήθελε κάποιος να παραιτηθεί πιο πριν, αυτό δεν ήταν δυνατό. Η κατάσταση αποτελούσε μελανό σημείο για το δίκαιο της ΕΕ και η Ελλάδα ήταν υπό συνεχή πίεση για την αλλαγή του νόμου.

Η περίοδος 2004-σήμερα

Μετά το 2004, η Ελλάδα άλλαξε το νόμο 1400/1973 με το άρθρο 1 του νόμου 3257/2004. Με το νόμο 3257/2004 ο στρατιωτικός ιατρός μπορεί de jure να παραιτηθεί όποτε θέλει και τυπικά δεν πρόκειται για αναγκαστική εργασία. Στην πραγματικότητα, όμως, de facto η κατάσταση έγινε μάλλον χειρότερη.

Πιο συγκεκριμένα, οι στρατιωτικοί ιατροί με τον 3257/2004 είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση για συγκεκριμένο αριθμό ετών. Αν παραιτηθούν πριν συμπληρώσουν αυτά τα έτη, τότε είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τους μήνες που υπολείπονται σε μορφή αποζημίωσης. Τα χρόνια υποχρεωτικής παραμονής προκύπτουν ως εξής:

Α. Το διπλάσιο των ετών φοίτησης στη ΣΣΑΣ (2 * 6 =12)

Β. 5 έτη επιπλέον μετά την απόκτηση ειδικότητας

Γ. Τα έτη ειδίκευσης στην ειδικότητα. Το θέμα με βάση την διατύπωση του 3257/2004 αρχικά ήταν ασαφές. Το 2006, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την απόφαση 156/2006 αποφάσισε ότι τα έτη ειδίκευσης προσμετρώνται στα συνολικά έτη υποχρεωτικής παραμονής. Έτσι,ανάλογα με την διάρκεια της ειδικότητας (4-7 έτη), προστίθενται τα αντίστοιχα έτη (4-7 έτη).

Δ. Τα έτη της μετεκπαίδευσης μετά την ειδικότητα. Αναφέρεται στον 3257/2004 ότι για εκπαιδεύσεις διάρκειας μεγαλύτερης των 6 μηνών, ο χρόνος είναι το διπλάσιο του χρόνου εκπαίδευσης. Ειδικά για εκπαίδευση εξωτερικού το ελάχιστο χρονικό διάστημα που προστίθεται είναι τα 2 έτη. Επιπρόσθετα, ερμηνεύοντας διασταλτικά την γνωμάτευση του ΝΣΚ 156/2006, τα χρόνια μετεκπαίδευσης δεν προσμετρώνται σαν αποσβεστικά χρόνια.

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 16 του 3257/2004 αναφέρεται ότι σε περίπτωση εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αν κάποιος αποχωρήσει πριν την εκπλήρωση των υποχρεωτικών ετών παραμονής καταβάλλονται και τα έξοδα εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 33 του 3883/2010 ορίζει σαν βάση για υπολογισμό της αποζημίωσης σε παραίτηση τις καθαρές αποδοχές του κατεχόμενου βαθμού την στιγμή της παραίτησης. Στη συνέχεια οι καθαρές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τους μήνες που υπολείπονται μέχρι να συμπληρωθούν τα έτη υποχρεωτικής παραμονής. Σήμερα,οι καθαρές αποδοχές στην ηλικία των 35 είναι περίπου 1150 ευρώ, στην ηλικία των 40 περίπου 1300 ευρώ, στην ηλικία των 45 περίπου 1500 ευρώ και στην ηλικία των 50 περίπου 1700 ευρώ.

Ειδικά για τα έξοδα εκπαίδευσης στο εξωτερικό, υπάρχουν δύο παράμετροι. Η μια παράμετρος αφορά τη δαπάνη διαμονής στο εξωτερικό, που σε σημερινές τιμές ανέρχεται περίπου σε 4000/μήνα. Η δεύτερη παράμετρος αφορά τυχόν έξοδα που πληρώθηκαν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού (δεν αφορά παρά σπάνια τους στρατιωτικούς ιατρούς, αφού για τις θέσεις μετεκπαίδευσης σε νοσοκομεία του εξωτερικού δεν καταβάλλεται δαπάνη. Αφορά μόνο την περίπτωση που κάποιος θα έκανε για παράδειγμα μεταπτυχιακό στο Χ πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και το δημόσιο θα πλήρωνε και τα έξοδα του μεταπτυχιακού).

Προκύπτουν 2 σενάρια,ένα για υπολογισμό χρόνου χωρίς μετεκπαιδεύσεις και ένα για υπολογισμό χρόνου με μετεκπαιδεύσεις.

Σενάριο 1: Υπολογισμός χρόνου χωρίς μετεκπαιδεύσεις

Ας υποθέσουμε στρατιωτικό ιατρό που λαμβάνει ειδικότητα και δεν έχει κάνει μετεκπαίδευση μετά την ειδικότητα.Αν υποτεθεί ότι αποφοίτησε από τη Σχολή στην ηλικία των 24 ετών,είναι υποχρεωμένος να παραμείνει:

 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 4 έτη,για 12+5+4=21 χρόνια. Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+21=45 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 5 έτη,για 12+5+5=22 χρόνια. Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+22=46 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 6 έτη,για 12+5+6=23 χρόνια. Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+23=47 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 7 έτη,για 12+5+7=24 χρόνια. Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+24=48 ετών

Η μέθοδος υπολογισμού της αποζημίωσης, με βάση τις παραπάνω προσεγγιστικές καθαρές αποδοχές, είναι το κλειδί που εξηγεί γιατί de facto πρόκειται και με τον 3257/2004 για αναγκαστική εργασία.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της αποζημίωσης, σε παραίτηση σε ηλικία 35 και 40 ετών.

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

35

40

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

138000

78000

5

151800

93600

6

165600

109200

7

179400

124800

Η αποζημίωση είναι, όχι απλώς υπερβολική, αλλά κυριολεκτικά δεν υπάρχει λογικός τρόπος ένας μέσος ιατρός να συλλέξει τα ανωτέρω ποσά. Αυτό είναι το κλειδί που νομικά τεκμηριώνει ότι ο 3257/2004 καταναγκάζει σε καταναγκαστική εργασία. Ενώ dejure ο στρατιωτικός ιατρός μπορεί να παραιτηθεί, de facto στερείται αυτού του δικαιώματος λόγω της εξωφρενικής αποζημίωσης.

Σενάριο 2: Υπολογισμός χρόνου με μετεκπαιδεύσεις

Ας υποθέσουμε στρατιωτικό ιατρό που λαμβάνει ειδικότητα και κάνει μετεκπαίδευση μετά την ειδικότητα. Τυπικά, η συντριπτική πλειοψηφία μεταβαίνει στο εξωτερικό, συνήθως για ένα έτος ή 2 έτη και περίπου στην ηλικία των 35-40 ετών. Για να γίνει πλήρης ανάλυση του σεναρίου, το κλειδί είναι αν η μετεκπαίδευση θα γίνει στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.

Μετεκπαίδευση στο εσωτερικό

Αν υποθέσουμε ότι λαμβάνουμε το σενάριο μετεκπαίδευσης στο εσωτερικό για 1 έτος ή 2 έτη, τότε προστίθενται στα χρόνια παραμονής αντίστοιχα άλλα 3 έτη ή 6 έτη. Στην περίπτωση της μετεκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους, τα 3 έτη προκύπτουν από τον ένα χρόνο που δεν υπάρχει απόσβεση συν τα 2 έτη (διπλάσιο του χρόνου μετεκπαίδευσης). Στην περίπτωση της μετεκπαίδευσης διάρκειας 2 ετών, τα 6 έτη προκύπτουν από τα 2 χρόνια που δεν υπάρχει απόσβεση συν τα 4 έτη (διπλάσιο του χρόνου μετεκπαίδευσης). Αν υποτεθεί ότι ο στρατιωτικός ιατρός αποφοίτησε από τη Σχολή στην ηλικία των 24 ετών, είναι υποχρεωμένος να παραμείνει:

Α. Για μετεκπαίδευση ενός έτους στο εσωτερικό:
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 4 έτη,για 12+5+4+3=24 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+24=48 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 5 έτη,για 12+5+5+3=25 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+25=49 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 6 έτη,για 12+5+6+3=26 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+26=50 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 7 έτη,για 12+5+7+3=27 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+27=51 ετών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της αποζημίωσης, σε παραίτηση σε ηλικία 40 και 45 ετών.

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

40

45

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

124800

54000

5

140400

72000

6

156000

90000

7

171600

108000

Β. Για μετεκπαίδευση 2 ετών στο εσωτερικό:
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 4 έτη,για 12+5+4+6=27 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+27=51 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 5 έτη,για 12+5+5+6=28 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+28=52 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 6 έτη,για 12+5+6+6=29 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+29=53 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 7 έτη,για 12+5+7+6=30 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+30=54 ετών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της αποζημίωσης, σε παραίτηση σε ηλικία 40, 45 και 50 ετών.

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

40

45

50

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

171600

108000

20400

5

187200

126000

40800

6

202800

144000

61200

7

218400

162000

81600

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

Αν υποθέσουμε ότι λαμβάνουμε το σενάριο μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό για 1 έτος ή 2 έτη, τότε προστίθενται στα χρόνια παραμονής αντίστοιχα άλλα 3 έτη ή 6 έτη. Στην περίπτωση της μετεκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους, τα 3 έτη προκύπτουν από τον ένα χρόνο που δεν υπάρχει απόσβεση συν τα 2 έτη (διπλάσιο του χρόνου μετεκπαίδευσης). Στην περίπτωση της μετεκπαίδευσης διάρκειας 2 ετών, τα 6 έτη προκύπτουν από τα 2 χρόνια που δεν υπάρχει απόσβεση συν τα 4 έτη (διπλάσιο του χρόνου μετεκπαίδευσης). Αν υποτεθεί ότι ο στρατιωτικός ιατρός αποφοίτησε από τη Σχολή στην ηλικία των 24 ετών, είναι υποχρεωμένος να παραμείνει:

Α. Για μετεκπαίδευση ενός έτους στο εξωτερικό:

 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 4 έτη,για 12+5+4+3=24 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+24=48 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 5 έτη,για 12+5+5+3=25 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+25=49 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 6 έτη,για 12+5+6+3=26 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+26=50 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 7 έτη,για 12+5+7+3=27 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+27=51 ετών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της αποζημίωσης, σε παραίτηση σε ηλικία 40 και 45 ετών. Τα ποσά του πίνακα προκύπτουν από τον πίνακα μετεκπαίδευσης εσωτερικού διάρκειας ενός έτους, στα οποία προστίθεται και η δαπάνη αποζημίωσης εξωτερικού (υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν δίδακτρα και υπολογίζεται μόνο η παράμετρος της δαπάνης διαμονής στο εξωτερικό, που ισούται με 4000 * 12 μήνες = 48000 ευρώ).

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

40

45

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

172800

102000

5

188400

120000

6

204000

138000

7

219600

156000

Σημείο κλειδί,είναι το άρθρο 16 του νόμου 3257/2004. Ακόμα και μια μέρα πριν την συμπλήρωση των ετών παραμονής να γίνει η παραίτηση, η δαπάνη του εξωτερικού (στο παράδειγμα μας τα 48000 ευρώ) θα επιστραφεί ακέραια. Με άλλα λόγια, η δαπάνη εξωτερικού αποσβένεται μόνο με την συμπλήρωση των ετών παραμονής.

Β. Για μετεκπαίδευση 2 ετών στο εξωτερικό:

 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 4 έτη,για 12+5+4+6=27 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+27=51 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 5 έτη,για 12+5+5+6=28 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+28=52 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 6 έτη,για 12+5+6+6=29 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+29=53 ετών
 • Αν πήρε ειδικότητα που διαρκεί 7 έτη,για 12+5+7+6=30 χρόνια.Μπορεί να παραιτηθεί χωρίς αποζημίωση στην ηλικία των 24+30=54 ετών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της αποζημίωσης, σε παραίτηση σε ηλικία 40, 45 και 50 ετών. Τα ποσά του πίνακα προκύπτουν από τον πίνακα μετεκπαίδευσης εσωτερικού διάρκειας 2 ετών, στα οποία προστίθεται και η δαπάνη αποζημίωσης εξωτερικού (υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν δίδακτρα και υπολογίζεται μόνο η παράμετρος της δαπάνης διαμονής στο εξωτερικό, που ισούται με 4000 * 24 μήνες=96000 ευρώ).

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

40

45

50

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

267600

204000

116400

5

283200

222000

136800

6

298800

240000

157200

7

314400

258000

177600

Σημείο κλειδί, είναι το άρθρο 16 του νόμου 3257/2004. Ακόμα και μια μέρα πριν την συμπλήρωση των ετών παραμονής να γίνει η παραίτηση, η δαπάνη του εξωτερικού (στο παράδειγμα μας τα 96000 ευρώ) θα επιστραφεί ακέραια. Με άλλα λόγια, η δαπάνη εξωτερικού αποσβένεται μόνο με την συμπλήρωση των ετών παραμονής.

Με τα παραπάνω υπέρογκα ποσά, παραβιάζονται ρητά οι ακόλουθες διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος, του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου:

1. Τα εξωπραγματικά ποσά, που φυσικά δεν υπάρχει λογικός τρόπος να πληρωθούν από ένα μέσο ιατρό, ισοδυναμούν με άρνηση του δικαιώματος παραίτησης και άρα με αναγκαστική εργασία και δουλεία. Αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση:

Α. Της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ελληνικού Συντάγματος για την απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας.

Β. Του άρθρου 5 για την απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ/Αριθμός C83/30.3.2010).

Γ. Το άρθρο 4 για την απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών-ΕΣΔΑ (Ρώμη,4 Νοεμβρίου 1950).

Δ. Του άρθρου 4 για την απαγόρευση της δουλείας της Οικουμενικής Διακύρηξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(10 Δεκεμβρίου 1948).

2. Κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εργασίας ο στρατιωτικός ιατρός καλείται μέχρι την ηλικία του μεσήλικα στην καλύτερη περίπτωση, να απαρνηθεί του δικαιώματος του να κινηθεί ελεύθερα εντός της Ελλάδας και της ΕΕ και να επιλέξει ελεύθερα τον τόπο κατοικίας και εργασίας του. Αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση:

Α. Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του Ελληνικού Συντάγματος για την κατοχύρωση της προσωπικής ελευθερίας.

Β. Της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ελληνικού Συντάγματος για την κατοχύρωση της ελευθερίας κίνησης εντός της ελληνικής επικράτειας.

Γ. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 για την ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος και την ελευθερία κίνησης των εργαζομένων εντός της ΕΕ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ/Αριθμός C83/30.3.2010).

Δ. Του άρθρου 45 για το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να επιλέγουν το κράτος που θα διαμείνουν του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ/Αριθμός C83/30.3.2010).

Ε. Του άρθρου 13 για το δικαίωμα της ελευθερίας της μετακίνησης της Οικουμενικής Διακύρηξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10 Δεκεμβρίου 1948).

ΣΤ. Του άρθρου 23 για το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής επαγγέλματος της Οικουμενικής Διακύρηξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10 Δεκεμβρίου 1948).

3. Η αναγκαστική εργασία παραβιάζει βάναυσα την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του κάθε στρατιωτικού ιατρού. Αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση:

Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ελληνικού Συντάγματος για την κατοχύρωση του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου.

Β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ελληνικού Συντάγματος για την κατοχύρωση του δικαιώματος του κάθε πολίτη στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Γ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ελληνικού Συντάγματος για την κατοχύρωση του δικαιώματος του πολίτη σε προστασία από προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δ. Του άρθρου 1 για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ/Αριθμός C83/30.3.2010).

Ε. Του άρθρου 1 για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας της Οικουμενικής Διακύρηξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10 Δεκεμβρίου 1948).

4. Τα υπέρογκα χρηματικά ποσά των αποζημιώσεων, ακόμα και αν υποτεθεί ότι η ελληνική Πολιτεία προβάλει το επιχείρημα της καταβολής πόρων για την εκπαίδευση του στρατιωτικού ιατρού, παραβιάζουν ξεκάθαρα την αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της αναλογικότητας τεκμηριώνεται με το άρθρο 25 του Ελληνικού Συντάγματος και ταυτόχρονα αποτελεί δομικό λίθο όλου του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου.

5. Με βάση την αρχή της καλής πίστης, θα ήταν αναμενόμενο οι στρατιωτικοί ιατροί να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τις τεράστιες δεσμεύσεις παραμονής στο Στράτευμα. Θα ήταν επίσης αναμενόμενο, με βάση την αρχή της καλής πίστης, κάθε στρατιωτικός ιατρός να υπογράψει κάποιο αποδεικτικό σημείωμα, ότι έλαβε γνώση των δεσμεύσεων. Οι στρατιωτικοί ιατροί ουδέποτε ενημερώθηκαν επίσημα ούτε υπέγραψαν οποιασδήποτε μορφής έγγραφα, ότι λαμβάνουν γνώση των χρονικών δεσμεύσεων παραμονής.

6. Στην προκήρυξη εισαγωγής στη ΣΣΑΣ, διαχρονικά για δεκαετίες, δεν αναφέρονται πουθενά οι ακριβείς υποχρεώσεις παραμονής στο Στράτευμα. Αντιθέτως, μη αληθώς αναφέρεται εδώ και δεκαετίες η υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα των στρατιωτικών ιατρών μόνο για 12 έτη. Νομικά, ο υποψήφιος μαθητής Λυκείου που διαβάζει την προκήρυξη και επιλέγει τη ΣΣΑΣ ή ο μαθητής της ΣΣΑΣ τελεί σε διαρκή πλάνη για τα χρόνια υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα.