Οργάνωση

Με βάση το καταστατικό της, η Ε.ΣΤ.ΙΑ. διοικείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Επαγγελματικό Συμβούλιο και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι επταμελή όργανα με τρία αναπληρωματικά μέλη έκαστο.